ADR 1.3 Utbildning Online

En online-utbildning i ADR 1.3 vid transport av farligt gods är avsedd för dig som arbetar med hantering och dokumentation av last, särskilt när det gäller värdeberäknade, begränsade eller reducerade mängder. Målet med en utbildning i ADR 1.3 är att säkerställa att alla inblandade i transportkedjan av farligt gods har nödvändig kunskap och kompetens för att kunna hantera godset säkert och minimera risken för olyckor och incidenter.

Mer info

I en webbutbildning I ADR 1.3 ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. Denna del är en allmän del om hantering av farligt gods som tar upp lagar och regler, samt aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan. Även hantering vid paketering ingår. Är du osäker på vad just du eller ditt företag behöver så kontakta oss för råd.

 

Utbildningsinnehåll

Målgrupp för ADR 1.3

ADR 1.3 utbildningen online är obligatorisk för de som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Kan vara personal som arbetar med packning, märkning/etikettering, lagerpersonal, truckförare, lastare/lossare och hantering av dokument. Den kan även föredras av arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods material.

Syfte med ADR 1.3

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Kursdeltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.

Kursbevis och certifikat

Efter godkänt ADR 1.3-prov skriver kursdeltagaren ut ett certifikat. Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även en webbutbildning i ADR 1.3 repeteras med samma intervall.

Köp din onlinekurs här

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se