Välj en sida

BOKNINGSVILKOR

 

TILLÄMPLIGHET

Följande villkor gäller vid bokningar av utbildning av TM Utbildning i Oskarshamn AB om inte annat skriftligen har avtalats.

 

AVBOKNING

Anmälan är bindande och avbokar du din plats senare än 14 dagar före utbildningsstart gäller följande generella avbokningsregler om inget annat avtalats:

  • Senast 14 kalenderdagar innan utbildningsstart debiteras 50 % av deltagaravgiften.
  • Senast 7 kalenderdagar innan utbildningsstart debiteras 100 % av deltagaravgiften.

Undantag kan göras vid till exempel sjukdom eller vård av sjukt barn, styrkt med läkarintyg.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med TM Utbildning AB.

 

FÖRBEHÅLL

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om instruktören akut insjuknar och vi inte kan hitta en lämplig ersättare. Vid inställd utbildning återbetalas eventuella inbetalda deltagaravgifter. Vi svarar inte för, hos kunden eller deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas Köplagen.

 

BETALNINGSVILLKOR

Avgiften för utbildningen faktureras normalt i samma månad som utbildningen genomförs. Fakturan har 20 dagars betalningsvillkor. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. Vi tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelse- eller förseningsavgift.

Var noga med att ange eventuell fakturareferens för fakturan vid anmälan.

 

PRISER

Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe. Övrigt ingår endast om detta anges i anmälan, inbjudan eller liknande. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

DOKUMENTATION

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften om inget annat avtalats.

 

INTYG

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

 

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller någon samarbetspartner.

Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Säljaren att vidta rättelseåtgärder.

 

FORCE MAJEURE

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför vår kontroll.

Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.