Välj en sida

ADR-utbildning – transport av farligt gods

Gå en ADR-utbildning, en kurs i transport av farligt gods om du är lastbilschaufför och arbetar med uppdrag att köra farligt gods eller på något annat sätt är delaktig i transporten. 

Syftet med en ADR-utbildning är att bli medveten om de risker som kan uppstå vid transport av farligt avfall. Dessutom lär du dig de regler som finns till för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar vet du efter utförd utbildning vad du ska göra för att skada på liv, hälsa, miljö och egendom ska bli så små som möjligt.

Bestämmelser om ADR-utbildning finns både för transport av farligt gods på väg och järnväg. De båda formerna brukar benämnas förarutbildning respektive ADR 1.3 utbildning.

LÄRARLEDDA KURSER I KLASSRUM

ADR 1.3 UTBILDNING

Utbildning för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). I utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. Utbildningen kan även anpassas funktionsspecifikt till egen verksamhet.

ADR GRUNDKURS

ADR Grundkurs utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som chauffören kan ha behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandsläckning och åtgärder vid olycka eller tillbud är delar av kursen.

ADR GRUNDKURS, REPETITION

ADR Repetitionskurs vänder sig till dig som har genomgått ADR Grundkurs och är i behov av att förnya ditt ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i fem (5) år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB och behandlar de delar som ingår i Grundkursen.

ADR TANKUTBILDNING

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

ADR TANKUTBILDNING, REPETITION

ADR Tank repetition vänder sig till dig som transporterar farligt gods med hjälp av ett fordon med tank och som tidigare har genomgått ADR Tankutbildning och är i behov av att förnya ditt ADR-intyg. I utbildningen ges en repetition av de delar som behandlas i ADR Tankutbildningen.

LÄRARLEDDA KURSER PÅ DISTANS

ADR GRUNDKURS - ONLINE

ADR Tank repetition vänder sig till dig som transporterar farligt gods med hjälp av ett fordon med tank och som tidigare har genomgått ADR Tankutbildning och är i behov av att förnya ditt ADR-intyg. I utbildningen ges en repetition av de delar som behandlas i ADR Tankutbildningen.

Utbildningen är lärarledd på distans, men du måste delta vid praktiska moment på plats hos oss i Oskarshamn.

tank

ADR TANKUTBILDNING - ONLINE

ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Utbildningen är lärarledd på distans, men du måste delta vid praktiska moment på plats hos oss i Oskarshamn.

Nio huvudgrupper av farligt gods

Farligt gods är ett begrepp som innefattar ämnen och föremål som har farliga egenskaper som kan skada människor, miljö eller egendom om de hanteras på ett felaktigt sätt under transport. Här är de nio huvudgrupperna som ingår i begreppet farligt gods och är relevanta för en ADR-utbildning:

 • Explosiva ämnen och föremål
 • Gaser
 • Brandfarliga vätskor
 • Brandfarliga fasta ämnen
 • Oxiderande ämnen och organiska peroxider
 • Giftiga och smittfarliga ämnen
 • Radioaktiva ämnen
 • Frätande ämnen
 • Övriga farliga ämnen

Vem behöver ADR-utbildning för transport av farligt gods?

Alla förare som transporterar farligt gods måste inneha förarintyg som är utfärdat av Räddningsverket eller annan berörd myndighet. Om du ska utföra uppgifter som du saknar utbildning för får det endast ske under övervakning av en utbildad person. Här är några av de tillfällen då föraren måste ha detta intyg:

 • Transport av explosiva ämnen, oaktat fordonets totalvikt.
 • Radioaktiva ämnen, oaktat fordonets totalvikt
 • Tankfordon och batterifordon med en sammanlagt volym över 1000 liter
 • Tankcontainrar med en individuell volym över 3 000 liter

Varje förare väljer vilken utbildning vederbörande ska gå beroende på vilken behörighet som behövs för transportuppdragen som ska utföras.

ADR-intyget är giltigt i fem år

När utbildningen är genomförd med ett godkänt prov får föraren ett så kallat ADR-intyg som är giltigt i fem år. Detta förnyas sedan genom en repetitionsutbildning, alternativt en ny grundutbildning där ett nytt godkänt prov är ett krav för förnyat intyg.

Här berättar vi lite mer om våra olika utbildningar som rör transporter av farligt gods: