Systematiskt Miljöarbete

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Mer info

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. I utbildningen går vi bland annat igenom

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • Undersöka, riskbedöma, årgärda och kontrollera verksamheten
 • Uppgiftsfördelning och kunskaper
 • Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rutiner, instruktioner och dokumnetation
 • Handlingsplan för den egna verksamheten.

Utbildningsinnehåll

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagarna:

 • ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
 • veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
 • kunna använda Regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
 • veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet
 • ha kunskaper och konkreta metoder, modeller och verktyg för att komma igång med verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete
 • veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • förstå värdet, effekten och vinsten av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete


Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Förkunskaper
Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete i din verksamhet.

Kursbevis och certifikat
Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett personligt kursbevis.

Kurslängd
2 dagar

Övrig information
Lunch och fika ingår.

Kommande utbildningar

Hör av dig till oss om du saknar ett datum eller behöver mer information.
Ni når oss på 0491-16055 eller via info@tmutbildning.se